SPON:
Specialisten in Passend Onderwijs

Missie en visie

Samen werken aan jouw toekomst

In het strategische plan beschrijven we de ambities van SPON en haar scholen voor de komende vier jaar. Om de koers te bepalen kijken we naar de richtlijnen vanuit onze statuten, de interne en externe ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdhulp en wat de wet- en regelgeving voorschrijft.

Onze missie

Wij zijn SPON: specialisten in passend onderwijs voor leerlingen van vier tot twintig jaar in de regio Drechtsteden en Gorinchem, die behoefte hebben aan een didactisch en pedagogisch excellente leeromgeving met veel individuele aandacht en optimaal aansluitend bij hun mogelijkheden. Indien nodig werken wij hierbij intensief samen met partners die een aanvullend zorgaanbod kunnen verzorgen. Ons gezamenlijk doel is dat leerlingen hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen als voorbereiding op een succesvolle toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt of in de dagbesteding.

Onze visie

 • We verzorgen maatwerk dat aansluit bij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen en werken vanuit een samenhangend leer- en ontwikkelingsplan per leerling, waarin alle vormen van onderwijs (incl. stages) en ondersteuning, en waar nodig ook zorg, worden meegenomen.
 • We treden onze leerlingen, hun ouders of verzorgers en onze partners, op alle niveaus in de organisatie, tegemoet als waarde(n)volle professional en zijn daarbij betrouwbaar, respectvol, betrokken, professioneel en gericht op samenwerking 
 • We zijn een vraaggerichte partner van ouders en verzorgers, onderwijs- en zorginstellingen en samenwerkingsverbanden en streven naar een dekkend aanbod van speciale scholen, arrangementen, leerroutes en extra ondersteuning.
 • We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze kwaliteit en het verhogen van de leeropbrengsten bij onze leerlingen.
 • We begeleiden kinderen en jongeren, rekening houdend met hun eventuele beperkingen, naar een volwaardige plaats in de maatschappij met recht op leren, wonen, werken en een zinvolle besteding van de vrije tijd.
 • We bieden een specialistisch en kwalitatief hoogwaardig aanbod om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun overstap naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of dagbesteding.
 • We stellen onze leerlingen in staat, via een specifieke inrichting van het onderwijs en de inbreng van specialistische onderwijskundige, pedagogische, psychologische en (para)medische expertise, om zich maximaal te ontwikkelen en hun leerdoelen te bereiken. 

Het volledige Strategisch Plan 2015 - 2019 kunt u hier downloaden. 

Binnenkort kunt u hier het Strategisch Plan 2017-2020 downloaden.

Kernwaarden van SPON

 • Open: we zijn toegankelijk in denken en doen.
 • Betrokken: we verplaatsen ons in de situatie van een ander.
 • Betrouwbaar: we doen wat we zeggen.
 • Bekwaam: we zijn goed in wat we doen.
 • Respectvol: we onderkennen en waarderen verschillen.